آزمون Mp

به آزمون دوره فرماندهی مغز به سبک MP خوش آمدید.
شما 20 دقیقه زمان برای این آزمون دارید و یک بار میتوانید در زمان تعیین شده در آزمون شرکت کنید.

مثال فرد متخصص از دیدگاه مدرس چه بود؟
تعریف الزام چیست؟
تعریف خلاقیت در کسب و کار چیست؟
کسب و کار خود را در 5 جمله تعریف کنید؟
لیست محصولات خود را نوشته و بگویید خالق این محصول کیست؟
منظور از اتفاقات مکانیکی چیست؟
حافظه احساسی چیست و چه مشکلی ایجاد میکند؟
برای هر موقعیتی چند برنامه باید داشته باشیم؟ توضیح دهید.
شما چه کسی هستید؟
از دیدگاه شما مهم ترین درس MP کدام درس است و چرا؟
مغز چند تراکنش اصلی دارد؟
چند روایت برای یک محصول وجود دارد؟
گزینه انتهای هر صفحه محصول چیست؟
برای محصول چند قیمت باید تعیین کرد؟
هدف از نظر جنسیت:
نام ایمیل شماره تماس