درس های احمد، پند های نریمان (شیوه حل مشکل و رسیدن به آرامش)